Hướng dẫn sử dụng ProgressBar – Timer trong C# winforms

Bài viết hôm nay Kênh hướng dẫn dẫn sẽ Hướng dẫn bạn sử dụng ProgressBar – Timer trong C# winforms. Đây là hai điều khiển được sử dụng khá phổ biến vì nó liên quan đến thời gian.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về công dụng cũng như là các thuộc tính và phương thức của ProgressBar, Timer. Sau đó mình sẽ thực hiện một chương trình áp dụng hai điều khiển trên.

ProgressBar

1. Một số thuộc tính của ProgressBar:

 1. Maximum Giá trị tối đa của ProgressBar. Khi ProgressBar được lấp đầy nghĩa là ProgressBar đã đạt giá trị Maximum
 2. Minimum Giá trị nhỏ nhất của ProgressBar. Khi ProgressBar trông rỗng nghĩa là ProgressBar đang có giá trị Minimum
 3. Value Giữ giá trị hiện tại của ProgressBar, giá trị này nằm trong đoạn Minimum và Maximum
 4. Style Kiểu hiển thị của ProgressBar
 5. Step Lượng giá trị thêm vào Value khi phương thức PerformStep() được gọi

2. Một số phương thức của ProgressBar:

PerformStep() Phương thức giúp tăng ProgressBar. Giá trị tăng là giá trị được thiết lập trong thuộc tính Step
Increment(<giá trị>) Phương thức giúp tang ProgressBar. Giá trị tăng là tham số đầu vào <giá trị> của phương thức

Timer

Điều khiển Timer cho phép thực thi lại một hành động sau một khoảng thời gian xác định.

1. Một số thuộc tính của Timer

 1. Interval Thiết lập giá trị là một số nguyên. Giá trị nguyên này là thời lượng của một chu kì tính
 2. Enable Thiết lập giá trị True hoặc False. Nếu là giá trị True thì điều khiển Timer hoạt động, nếu là giá trị False thì điều khiển Timer không hoạt động

2. Một số phương thức thường dùng của Timer

 1. Start() Start() kích hoạt điều khiển Timer hoạt động. Phương thức này tương ứng với việc thiết lập giá trị thuộc tính Enable là True
 2. Stop() Dừng hoạt động của điều khiển Timer. Phương thức này tương ứng với việc thiết lập giá trị thuộc tính
 3. Enable là False
 4. Trong điều khiển Timer chỉ có một sự kiện đó là Tick:
 5. Sự kiện Mô tả
 6. Tick Tick là sự kiện được gọi trong mỗi chu kỳ Interval

Ví dụ sử dụng các điều khiển ProgressBar và Timer

Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện viết một chương trình áp dụng hai điều khiển ProgressBar và Timer, cụ thể sẽ tạo giao diện cho Form như sau rồi thực hiện một số sự kiện.

sử dụng các điều khiển ProgressBar và Timer - Form1
Sử dụng các điều khiển ProgressBar và Timer – Form1

Xử lý một số sự kiện sau:

 • Sử dụng Timer để hiện thị ngày giờ hiện tại.
 • Sử dụng ProgressBar để hiển thị % công việc đang thực hiện.
 • Xử lý sự kiện cho nút Button, khi click vào thì ngày giờ hiện tại sẽ hiện thị ra và thanh ProgressBar sẽ hiển thị % thực hiện công việc. Khi đạt đến 100% thì load Form hai.
Sử dụng các điều khiển ProgressBar và Timer Fomr2
Sử dụng các điều khiển ProgressBar và Timer – Fomr2

Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tạo giao diện cho Form1 và Form2. Đối với Form1 thì ta cần một số điều khiển như sau:

 • 2 label để hiển thị ngày và hiển thị giờ.
 • 1 ProgressBar để hiển thị thời gian thực hiện công việc.
 • 2 Timer, Timer1 để tạo sự kiện hiển thị ngày giờ hiện tại, Timer2 để tạo sự kiện hiển thị % thực hiện công việc.

Sau khi tạo xong giao diện cho 2 Form, bây giờ đến lúc ta đi xử lý xự kiện cho điều khiển. Đới với Timer thì ta xử lý trên sự kiện Tick, ta vào Properties của Timer Click double vào sự kiện Tick để viết.

Trong Timer1 ta sẽ tạo sự kiện hiển thị ngày tháng hiện tại. Ta tạo mới một DateTime, sau đó sử dụng String.Format() để format kiểu hiển thị.

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
DateTime dt = DateTime.Now.Add(new TimeSpan());
lbl_gio.Text = String.Format(“{0:hh:mm:ss tt}”, dt);
lbl_ngaythang.Text = String.Format(“{0:dd/MM/yyyy}”, dt);
}

Trong Timer2 ta sẽ tạo sự kiện hiển thị % thực hiện công việc và khi đạt đến 100% thì load Form2. Ta sử dụng thuộc tính Maximum để thực hiện điều này.

private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)
{
Form2 frm = new Form2();

progressBar1.Increment(1);
lbl_complete.Text = “Connecting to from ” + progressBar1.Value.ToString() + “%”;

if (progressBar1.Value == progressBar1.Maximum)
{
timer2.Enabled = false;
frm.ShowDialog();
}
}

Sau khi tạo sự kiện cho ProgressBar và Timer, bây giờ ta sẽ viết sự kiện cho nút Button, khi Click vào thì sẽ bật Timer1 và Timer 2. Trong trường hợp ProgressBar đang ở trạng thái Enabled thì ta cho nó bằng False và ngược lại.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if(progressBar1.Enabled == true)
{
progressBar1.Enabled = false;
timer2.Start();
timer1.Start();
}
else
{
progressBar1.Enabled = true;
timer2.Stop();
timer1.Stop();
}
}

Kết quả: Trước khi Click vào Button “Hiển thị ngày giờ” và sau khi Click.

Kết quả: Trước khi Click vào Button "Hiển thị ngày giờ" và sau khi Click.
Kết quả: Trước khi Click vào Button “Hiển thị ngày giờ” và sau khi Click.

Lời kết

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hai điều khiển đặc biệt trong C# winform. Đây là hai điều khiển được sử dụng rất nhiều, vì trong ứng dụng luôn cần đến thời gian để có thể thực hiện một cách chính xác. Hy vọng bài viết Hướng dẫn sử dụng ProgressBar – Timer trong C# winforms hữu ích đối với bạn.

Xem thêm

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *