Hướng dẫn dùng vòng lặp while trong sql

Hướng dẫn dùng vòng lặp while trong sql

Cú pháp dùng vòng lặp while trong sqll

WHILE condition
BEGIN
— …statements…
END;

Ví dụ 1

Ở đây mình có một ví dụ nhỏ sử dụng vòng lặp While trong sql để Update một trường trong một Bảng cho các bạn dễ hiểu

DECLARE @step integer = 309;
WHILE (@step < 449)
BEGIN
update tbl_ThuTucHanhChinh set Duyet =0 where ItemID = @step
SET @step = @step + 1;
END;

Giải thích: Câu lệnh trên là Update bảng tbl_ThuTucHanhChinh với điều kiện ItemID = 309 tới 449

Ví dụ 2

Ở đây mình có một ví dụ nhỏ sử dụng vòng lặp While trong sql để Delete một trường trong một Bảng cho các bạn dễ hiểu

DECLARE @step integer = 309;
WHILE (@step < 449)
BEGIN
delete from tbl_ThuTucHanhChinh where ItemID = @step
SET @step = @step + 1;
END;

Giải thích: Câu lệnh trên là Delete bảng tbl_ThuTucHanhChinh với điều kiện ItemID = 309 tới 449

Ngoài ra các bạn thể thể vận dụng kết hợp để làm các công việc khác theo nhu cầu sử dụng của bạn.

Xem thêm

Khóa học để thành thạo lập trình Backend. Tự thiết kế phần mềm quản lý cho riêng mình, quản lý contact, quản lý công việc, quản lý hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *