Hướng dẫn 2 cách tăng giới hạn upload Phpmyadmin

Hướng dẫn 2 cách tăng giới hạn upload Phpmyadmin

Hướng dẫn 2 cách tăng giới hạn upload Phpmyadmin trên xampp

Trên Xampp mặc định, Phpmyadmin chỉ cho phép upload file dung lượng tối đa 2MB. Nếu bạn muốn upload file dung lượng lớn hơn thì cần cấu hình Xampp PHP để upload file dung lượng lớn lên Server.

Cách 1: Chỉnh file cấu hình file php.ini của PHP

(đường dẫn tới file php.ini trong xampp là xampp\php\php.ini)

post_max_size = 200M
upload_max_filesize = 200M
max_execution_time = 3000
max_input_time = 3000
memory_limit = 200M

Do mặc định PHP cho time-out là 30 giây. Nếu bạn cho phép người dùng upload 10M, thì bạn phải chỉnh file cấu hình cho thời gian time-out tăng lên.

Sau khi cấu hình xong nhớ khởi động lại server để hệ thống cập nhật lại.

Cách 2: chỉnh file .htaccess (file .htaccess nằm trong thư mục website)

Nếu bạn sử dụng Apache, bạn có thể chỉnh file .htaccess như sau:

php_value upload_max_filesize 200M
php_value post_max_size 200M
php_value max_execution_time 3000

Kết quả sau khi chỉnh thành công

Hướng dẫn 2 cách tăng giới hạn upload Phpmyadmin
Hướng dẫn 2 cách tăng giới hạn upload Phpmyadmin

Lưu ý

Các bạn thực hiện chính xác cách chúng tôi hướng dẫn đặc biệt ở phần code, chỉ cần sai một kí tự là bạn không upload thành công.

Tham khảo thêm khóa học Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *